Co děláme

Komplexní řešení od individuálního návrhu fotovoltaické elektrány po stavbu včetně optimalizace výroby. Zajistíme pro vás servis i případné rozšíření elektrárny o další panely v budoucnosti.

"

Dotace na fotovoltaiku pro rodinné domy

V říjnu 2021 se spustil další dotační program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Cílem programu Nová zelená úsporám je zlepšení stavu životního prostředí, snížení produkce emisí a skleníkových plynů, úspory energie a efektivním využitím zdrojů energie.

Termín podání žádosti je do 31. 12. 2030.

Nova Zelena Usporam - Dotace Na Fotovoltaiku Pro Rodinné Domy - Joyce Energie

Kdo může žádat o dotaci?

Kdo může žádat a jaké jsou podmínky dotace na fotovoltaiku? Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Rodinným domem jsou pro účely programu považovány:

 1. Nová stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.
 2. Stávající stavba
  a) stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
  b) obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
  c) stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti,
  d) bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, nemají společné prostory a jejich bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.

Chcete se dozvědět více o dotaci na (FVE) fotovoltaické elektrárny? Zajímá vás, jak je to s dotacemi na solární panely, fotovoltaiku v 2023 a 2024? Slyšeli jste o dotacích na solární panely na střechu a chcete zjistit více? Ozvěte se nám a vše za vás vyřídíme.

Máte zájem o dotaci na solární elektrárnu, ale chcete se vyhnout nekonečnému papírování a vyřizování na úřadech? Vyberte si fotovoltaickou elektrárnu u nás a veškerou administrativu za vás vyřídíme. Navíc vám vyřízení dotace smluvně garantujeme.

Nová zelená úsporám Light – (NZÚ Light)

Mezi podporované aktivity programu Nová zelená úsporám Light – Solární ohřev vody patří pořízení a instalace systémů pro akumulační ohřev vody, a to buď solárního termického ohřevu, nebo solárního fotovoltaického ohřevu vody. Celková alokace finančních prostředků v programu NZÚ je 3 mld. Kč. Žádosti lze podat od 2. 5. 2023 do 31. 12. 2024, nebo do vyčerpání alokace.

Nzu Light 1 - Dotace Na Fotovoltaiku Pro Rodinné Domy - Joyce Energie

Kolik získáte:

 • až 90 000 Kč

 

Kdo může žádat:

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

 

Podmínky:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
 • Projekt musí být realizovaný na území České republiky
 • Podporována jsou pouze opatření, která byla provedená po 12. září 2022.
 • Podporované projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

 

Máte zájem o využití dotace při instalaci fotovoltaického systému pro ohřev vody? Neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří s vámi proberou vše potřebné a pomůžou vám s celým projektem.

Dotace pro fotovoltaické systémy (FVE) – podoblast C.3

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě.

Výše podpory pro podoblast C.3 – FVE

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD (a dalších 5 tis. na vypracování projektové dokumentace). Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka:

Instalované části systému FVE Výše podpory (Kč vč. DPH)
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle definice v kap. 12) 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

Bonus pro strukturálně postižené kraje
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Kombinační bonus
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla min. 20 000 Kč.

Podmínky pro podoblast C.3 – FVE

 1. Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.
 2. Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.
 3. Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 95 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe připojené přímo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U hybridních měničů, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).
 4. Navrhované měniče musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro výrobní moduly typu „A“ a požadavkům normy EN 50549-1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi).
 5. V případě, kdy jsou použity samostatné měniče pro připojení FV modulů a pro připojení akumulátorových baterií, musí výše uvedené požadavky na účinnost splňovat každý z nich.
 6. Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC6 je:
  a) 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků,
  b) 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků, bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).
  c) pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem po dobu 10 hodin nebo kratší.
  d) v případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.
  e) systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

Dotace na EKOMOBILITU – podoblast D.4

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Výše podpory pro podoblast D.4 – EKOMOBILITA

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka:

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Jednotková výše podpory (Kč vč. DPH/dobíjecí bod)
Ekomobilita Instalace dobíjecích stanic 30 000

Podmínky pro podoblast D.4 – EKOMOBILITA

 1. Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.
 2. Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.
 3. Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
 4. Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).
 5. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.
 6. Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány.
 7. Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

Sledujte nás také na Facebooku a LinkedIn.