Všeobecné obchodní podmínky JOYCE ČR, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky JOYCE ČR, s.r.o., IČ : 25317571, se sídlem Brno, Venhudova 749/6, PSČ 614 00, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vl.č. 25184
Email : joyce@joyce.cz   Tel.: +420 539 088 010

Možnosti a způsob obchodování

1. Objednávat produkty /zboží a služby/ od JOYCE ČR je možno buď kontaktováním obchodníka nebo zasláním vyplněného poptávkového formuláře z www.joyce-energie.cz.

2. Pokud nemá zákazník podepsanou s firmou JOYCE ČR obchodní smlouvu o spolupráci, nakupuje v režimu dobírka, platba v hotovosti nebo předplatba zálohovou fakturou.

3. Pokud má zákazník zájem o hlubší a déletrvající spolupráci, včetně nákupu na splatnost, je potřeba podepsat s Joyce obchodní smlouvu o spolupráci, jejíž součástí může být směnka.

4. Obchodní smlouva o spolupráci definuje konkrétní dohodnuté obchodní podmínky, délku splatnosti a výši kreditu.

Způsob platby - cena a dodání zboží

A. Cena

Cena konkrétních produktů je uvedena jak bez DPH, tak včetně DPH u každého typu produktu.
Ceny jsou pouze orientační, vždy jsou upřesněny dle konkrétních požadavků zákazníka, a to včetně ceny dopravy. Poplatek za elektroodpad (REMA) je již započítán v ceně zboží.

Cena produktů, které jsou dodávány na základě konkrétně uzavírané smlouvy (mimo smlouvy uzavírané distančním způsobem - např. emailem), je sjednána smluvně.

B. Způsoby platby a dodání zboží  

1. Platba na dobírku - pro dodávky dobírek používáme službu PPL
2. Platba na fakturu - pro dodávky zboží na fakturu používáme službu PPL
3. Platba zálohovou fakturou
    3a) po obdržení objednávky je vytvořena zálohová faktura a ta je zaslaná zákazníkovi e-mailem
    3b) zálohová faktura není daňový doklad
    3c) po zaplacení zálohy zákazníkem (= připsání částky na účet JOYCE) je vystavena faktura a zboží je dodáno zákazníkovi službou PPL, spolu s daňovým dokladem

Platba dopravného pro běžné zboží, vyjma křehkého zboží většího rozměru (fotovoltaické panely, ostrovní systémy, mikroelektrárny, atd.)

1. Dodání zboží na dobírku
    1a) dopravné za dodávku zboží = 105 Kč bez DPH / balík
    1b) dopravné platí vždy odběratel
2. Dodání zboží na fakturu
    2a) dopravné za dodávku zboží = 90 Kč bez DPH / balík
    2b) dopravné platí odběratel, pokud není dohodnuto a smluvně ošetřeno jinak

Platba dopravného pro fotovoltaické panely, ostrovní systémy, mikroelektrárny apod. je naceňována individuálně, dle požadavku zákazníka a vzdálenosti ze sídla JOYCE ČR.

Elektroodpad

Společnost JOYCE ČR, s.r.o., je členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz) a REMA PV (www.remapvsystem.cz), prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidace elektrozařízení a solárních panelů. Poplatek za elektroodpad (REMA) je již zahrnut ceně většiny zboží.

Reklamace

A. Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Spotřebitel/kupující, který kupuje produkt pro svou spotřebu – ne pro další prodej v rámci své podnikatelské činnosti/ může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (neplatí pro produkty s prodlouženou záruční dobou, ke kterým jsou dodávány samostatné záruční podmínky) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, nelze-li vadu odstranit. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

B. Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu nebo dle specifických záručních podmínek a v záruční době sjednaných v konkrétní smlouvě.

Reklamační podmínky se řídí platným zák.č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem. V případě dotazů prosím kontaktujte naše reklamační oddělení.

Odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.
- Spotřebitel / kupující, který kupuje produkt pro svou spotřebu – ne pro další prodej v rámci své podnikatelské činnosti/ má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet
- Při odstoupení od kupní smlouvy vrací dodavatel celou cenu za zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je povinen kupující prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
- při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží a datum nákupu zboží
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naši adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek
- odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží
- zboží musí být doručeno nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy
- zboží nesmí být nikterak použité
- zboží nesmí být nijak poškozené
- zásilka musí být kompletní, musí být zaslána zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi nebo její úředně ověřenou kopií
- zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
- zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
- vrácení zboží je možné po dohodě i osobně
- při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží převodem na Váš bankovní účet
- při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

Po vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní strana ve sporu úspěšná má vůči druhé smluvní straně právo na náhradu nákladů rozhodčího řízení v poměru, který odpovídá úspěchu této strany ve věci.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 22. 3. 2016 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.

Pro znění Všeobecných obchodních podmínek dříve vydaných nás kontaktujte.