Právní dokumenty

"

Všeobecné obchodní podmínky JOYCE ČR, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky JOYCE ČR, s.r.o., se sídlem Venhudova 749/6, 614 00 Brno – Husovice, IČO: 25317571, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 25184 (dále jen „JOYCE“)

 

I. Úvodní ustanovení

1.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo jiné smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi JOYCE jako dodavatelem nebo prodávajícím a jinou osobou jako objednatelem nebo kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.joyce.czwww.joyce-energie.cz (dále jen „webová rozhraní“), na základě písemné individuální smlouvy či jiným způsobem.

1.2      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální smlouvě uzavřené mezi JOYCE a kupujícím. Odchylná ujednání v individuální smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Vznik smluvního vztahu

2.1      Smluvní vztah mezi kupujícím a JOYCE vzniká na základě objednávky (nabídky) kupujícího a potvrzení (akceptace) objednávky JOYCE. Objednávky je možné činit prostřednictvím webových rozhraní, e-mailem nebo osobně.

2.2      Veškerá prezentace zboží nebo služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a JOYCE nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3      Webová rozhraní obsahují informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen zboží a služeb. Tímto ustanovením není omezena možnost
JOYCE uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4      Informace o cenách za balení a dodání zboží jsou uvedené ve webových rozhraních.

2.5      Pro objednání zboží nebo služby zašle kupující prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem JOYCE zprávu, ve které označí požadované zboží nebo služby a požadované množství (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky kupující bez výhrad činí nabídku a přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu uvedenou ve webovém rozhraní nebo cenu dříve sdělenou kupujícímu.

2.6      JOYCE je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7      Smluvní vztah mezi JOYCE a kupujícím vzniká okamžikem doručením přijetí objednávky (akceptací), jež JOYCE zašle kupujícímu formou odpovědi na jeho objednávku prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem nebo jiným způsobem.

2.8      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Cena a platební podmínky

3.1      Kupující, který nemá s JOYCE uzavřenou obchodní smlouvu o spolupráci nebo jinou smlouvu, musí uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží nebo služby (může tedy nakupovat na dobírku, platit v hotovosti v okamžiku převzetí nebo zaplatit zálohovou fakturu). Pokud má kupující zájem o hlubší a déletrvající spolupráci, včetně nakupování zboží a služeb se splatností, musí s JOYCE uzavřít obchodní smlouvu o spolupráci, jejíž součástí může být i zajištění jeho závazků směnkou.

3.2      Ceny konkrétních produktů jsou ve webových rozhraních uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH. Ceny produktů, které jsou dodávány na základě individuálně uzavírané smlouvy (nikoli distančním způsobem, prostřednictvím webových rozhraní nebo e-mailu) jsou sjednány individuálně.

3.3      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí na základě dohody s JOYCE, a to formou dobírky, zálohové faktury, faktury nebo platbou v hotovosti při odběru zboží nebo služby.

3.4      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit JOYCE také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a nebyla-li výše smluvena, dle skutečných nákladů, které JOYCE vzniknou (tyto náklady JOYCE vždy oznámí kupujícímu). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5      Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující hradí kupní cenu na základě zálohové faktury nebo faktury, je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží od JOYCE. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet JOYCE.

3.6      V případě, že JOYCE má zhotovit dílo dle specifických požadavků kupujícího (dále také „zboží na zakázku“), může JOYCE požadovat od kupujícího úhradu zálohy minimálně ve výši 20 % z kupní ceny (dále jen „záloha“), přičemž může být mezi stranami dohodnuto jinak. Zálohu je kupující povinen uhradit na účet JOYCE do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Jedná se o nevratnou zálohu, na jejíž vrácení nemá kupující právo ani v případě odstoupení od kupní smlouvy. Doplatek kupní ceny je kupující povinen uhradit do 7 dnů ode dne, kdy jej JOYCE informovala, že je zboží na zakázku hotovo, pokud si strany neujednají jinak.

3.7      V případě, že kupující nesplní svůj závazek uhradit kupní cenu, zálohu či doplatek kupní ceny v předepsané době, má JOYCE právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy JOYCE doručuje kupujícímu zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu, e-mailovou zprávou (pokud komunikace mezi kupujícím a JOYCE probíhala prostřednictvím e-mailových zpráv) nebo doporučeně poštou.

3.8      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté JOYCE kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9      Po uhrazení kupní ceny vystaví JOYCE kupujícímu daňový doklad (fakturu). Fakturu zašle kupujícímu v tištěné podobě společně se zbožím, případně v elektronické podobě e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1      Ustanovení tohoto článku se vyjma 4.8 nevztahují na kupujícího, který je podnikatelem ve smyslu § 420 občanského zákoníku, ale pouze na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

4.2      Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným distančním způsobem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být JOYCE odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Spotřebitel může také při odstoupení do smlouvy zboží zaslat společně s vyplněným formulářem o odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto podmínek / dostupný zde.

4.3      Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tj. zboží na zakázku), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.4      Pro využití práva spotřebitele k odstoupení od smlouvy nesmí být zboží opotřebené nebo poškozené, v opačném případě bude JOYCE účtovat spotřebiteli škodu, která jí tímto opotřebením nebo poškozením vznikne. Spotřebitel má také povinnost zaslat zboží zpět v původním obalu, včetně příslušenství a návodu. Spotřebitel nesmí zboží zaslat zpět na dobírku, v takovém případě nemá JOYCE povinnost zboží převzít. JOYCE doporučuje zaslat zboží doporučeně a pojištěné – v případě, že zboží bude JOYCE doručeno poškozené, nebude kupujícímu vrácena plná kupní cena.

4.5      V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být JOYCE vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží JOYCE, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.6      V případě odstoupení od smlouvy vrátí JOYCE peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je JOYCE od spotřebitele přijala. JOYCE však nemá povinnost vrátit kupní cenu dříve, než obdrží zpět od spotřebitele zboží. JOYCE je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem.

4.7      Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je JOYCE oprávněna jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

4.8      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi JOYCE a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím JOYCE vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy najdete zde.

V. Přeprava a dodání zboží

5.1      JOYCE zboží odešle kupujícímu do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupní cena má být uhrazena před odesláním zboží, JOYCE neodešle zboží dříve, než je kupní cena v plné výši připsána na účet JOYCE. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. JOYCE je povinna odeslat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu od úhrady kupní ceny v plné výši, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

5.2      V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3      Je-li JOYCE podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VI. Práva z vadného plnění

6.1      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě spotřebitelů také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

6.2      JOYCE odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména JOYCE odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které JOYCE nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití JOYCE uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3   zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3      Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.4      Kupující bere na vědomí, že má tyto preventivní povinnosti:

6.4.1   Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídala potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží;

6.4.2   Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující používal zboží s ohledem na jeho povahu, funkčnost a účely užití a případně věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání příslušného zboží uvedeným v návodu na užívání. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účel;

6.4.3   Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

Nedodržování preventivních povinností může mít vliv na opotřebení zboží, které není vadou zboží.

6.5      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Jedná-li se o použité zboží, v době dvanácti měsíců od jeho převzetí.

6.6      Způsob uplatnění reklamace je následující:

6.6.1   Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím webového rozhraní, kde zboží zakoupil, prostřednictvím e-mailového kontaktu reklamace@joyce.cz či v sídle JOYCE, s podrobným popisem reklamované vady. Nákup reklamovaného zboží u JOYCE prokazuje kupující dokladem o nákupu, který zašle společně s reklamovaným zbožím. Bez předložení tohoto dokladu zahájí JOYCE reklamační řízení jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil u JOYCE. Náklady na zaslání reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznané reklamace má právo na jejich vrácení.

6.6.2   O zahájení reklamačního řízení, způsobu řešení reklamace, případně doby trvání opravy bude kupující obratem informován.

6.6.3   Jakmile kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s JOYCE jinak.

6.6.4   Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení či pokračování užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a je důvodem odmítnutí reklamace.

6.6.5   Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do doby odpovědnosti za vady nepočítá. Následně pokračuje běh odpovědnosti za vady, a to i v případě, kdy je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží či jeho součásti.

6.7      Odstranitelné vady:

6.7.1   Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

6.7.2   V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.7.3   O provedení opravy rozhodne JOYCE, která tuto skutečnost bez prodlení oznámí kupujícímu. Po provedení opravy bude zboží zasláno zpět na adresu kupujícího, případně bude kupující vyzván k osobnímu vyzvednutí reklamovaného zboží (tak tomu bude v případech, kdy kupující reklamované zboží JOYCE osobně předal).

6.7.4   Na opravené zboží se nadále vztahuje odpovědnost za vady po dobu zbývající z původních 24 měsíců.

6.7.5   Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, mohou se kupující a JOYCE dohodnout na výměně zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.7.6   V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,

b)    kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

6.8      Neodstranitelné vady:

6.8.1   Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

6.8.2   Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo:

a)    požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, pokud jej má JOYCE k dispozici,

b)    nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.8.3   V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit (to však pouze v případě, že JOYCE odmítne vadu odstranit). Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1      JOYCE není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2      Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Řešení sporů

8.1      Všechny spory budou mezi stranami řešeny smírnou cestou a strany vyvinou maximální úsilí, aby došlo ke smírnému vyřešení sporu.

8.2      Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, budou všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Brně v českém jazyce podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany zároveň sjednávají, že v souladu s § 29 Řádu Rozhodčího soudu může být věc projednána bez ústního jednání.

8.3      V případě, že je kupujícím spotřebitel, pak ustanovení čl. 9.2 neplatí a k řešení sporu je příslušný soud České republiky.

8.4      Spotřebitele, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s JOYCE vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u JOYCE poprvé.

8.5      Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

IX. Závěrečná ustanovení

9.1      JOYCE jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.joyce.cz/cz/oou/https://www.joyce-energie.cz/oou/ .

9.2      Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6. 5. 2019 a nahrazují obchodní podmínky vydané dříve.

V Brně dne 1.12.2020

Sledujte nás také na Facebooku a LinkedIn.