Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je operační program zaměřen na podporu firem a podniků. Díky OPPIKU může Česká republika v období 2014 - 2021 čerpat z evropského fondu pro regionální rozvoj 4,3 mld. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč OPPIK je určen pro malé, střední i velké firmy.

Bližší informace:

Operační systém se skládá z 5 prioritních os. Jednotlivé prioritní osy OPPIK pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tématických cílů. Prioritní osy jsou dále rozděleny na specifické cíle, v jejichž rámci je stanoveno 23 programů podpory. Jedinou výjimkou je prioritní osa 5 Technická pomoc, která je určena pro podporu a implementaci operačního programu.

Prioritní osy:

Prioritní osy OPPIK

Program podpory: Úspory energie

Vyhlášení výzvy: 21. 12. 2017

Zahájení příjmu: 2. 1. 2018

Ukončení příjmu: 30. 4 .2018

Cílem tohoto programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie díky instalacím fotovoltaických systémů a instalcí fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Kdo může o tuto dotaci žádat?

  • malé, střední i velké podniky

Výše podpory?

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 300 tis. - 100 mil. Kč

Maximální míra podpory:

  • malý podnik 80% způsobilých výdajů
  • střední podnik 70% způsobilých výdajů
  • velký podnik 60% způsobilých výdajů

Na co lze podporu získat?

Na instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu

Podmínky a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • Není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
  • Nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
  • Nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
  • V rámci této výzvy může jeden ekonomický subjekt podat maximálně 15 žádostí o dotaci
  • Projekt nebude podpořen, pokud nebude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ